مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با خواجه نوری، ناصر

خاطراتی از دوران کودکی و شروع فعالیت‌های سیاسی‌؛ تاریخ‌، ساختار و افکار جبهه ملی‌‌؛ دربارۀ افکار سیاسی مخالفان رژیم قبل از انقلاب‌؛ دولت بازرگان‌؛ چگونگی تفکیک قدرت بعد از انقلاب‌؛ سرنوشت ساواک و نیروهای مسلح پس از انقلاب‌؛ دربارۀ آیت‌الله خمینی و دیگر رهبران انقلاب‌؛ سیاست‌های جمهوری اسلامی در برابر کرد‌های ایران و عراق‌؛ رابطۀ خمینی با دیگر روحانیون‌؛ بحث دربارۀ اقتصاد کشور در مجلس‌؛ دربارۀ رفسنجانی و سیاست‌هایش‌؛ تلاش صادق قطب‌زاده و حزب توده برای کودتای نظامی؛ قدرت و نقش احمد خمینی در عرصۀ سیاست کشور.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

درباره مصاحبه شونده