مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با خبیر، پرویز

تبار خانوادگی و دوران تحصیلات‌؛ آموزش پزشکی در ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ بهداشت و مشکلات مهارکردن شیوع بیماری در ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ برنامه‌ریزی برای بهداشت همگانی در سازمان برنامه و بودجه کشور در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰‌؛ ترازنامۀ سازمان مالاریا و بهداشت محیط زیست‌؛ اصلاحات در وزارت کشور‌‌؛ تقسیم قدرت بین سازمان‌های مختلف در استان‌ها‌؛ بخش خصوصی ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ مهاجرت مدیران از بخش دولتی به بخش خصوصی‌؛ توسعۀ اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Parviz-Khabir- pdf

درباره مصاحبه شونده