مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با جعفری، علی اکبر

خاطراتی از دوران کودکی‌؛ ایمان آوردن به دین زرتشت‌؛ تاثیرات فرهنگ ایرانی در شبه قاره هند‌؛ الگوهای استمرار و دگرگونی در دین زرتشت در دهه‌های اخیر‌؛ بالندگی اجتماعی و فرهنگی زرتشتیان در دوران پهلوی.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Ali-Akbar-JaFari-APt-I Ali-Akbar-JaFari-English

فهرست

۱۶صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده