مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با ایزدی، علی

پیشینۀ شخصی و خدمت در دربار‌؛ خصوصیات شخصی و شیوه رهبری رضا شاه‌؛ شفاعت محمدرضا شاه از رضا شاه دربارۀ محمد مصدق‌؛ دسیسۀ عبدالحسین تیمورتاش و سردار اسعد بختیاری بر علیه رضا شاه‌؛ زندگی رضا شاه در تبعید‌؛ ایران در دوران وقایع ۱۳۳۲‌؛ خاطراتی از اشرف پهلوی‌؛ ساختار دربار شاهنشاهی در دوران سلطنت محمدرضا شاه‌.

قسمت 1

متن

Ali-Izadi-APt-I Ali-Izadi-English

فهرست

۱۹ صفحه + خلاصه + زندگی نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده