مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با اروین، جان

سیاست‌های دولت آیزنهاور دربارۀ ایران‌؛ نگرانی‌های ژئوپلیتیکی دولت آیزنهاور‌‌؛ اهمیت تاسیس و عملکرد ‌سنتو؛ آغاز توافقات امنیتی با آمریکا‌؛ سیاست آمریکا دربارۀ ایران در دوران دولت آیزنهاور‌؛ روابط بین دولت آمریکا و شاه‌؛ ارزیابی سیاست‌های آمریکا در ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ اوپک و نقش ایران در افزایش قیمت نفت‌؛ سیاست آمریکا در مقابل ایران در دوران نیکسون‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

John-Irwin-Vol-I John-Irwin-Vol-II_0 John-Irwin-Vol-III

فهرست

۵۱ صفحه + زندگی نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده