مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با هویدا، فریدون

خاطراتی از دوران کودکی؛ زندگی در بیروت؛ خاطراتی از برادر، امیرعباس هویدا؛ بازگشت به ایران و نخستین برداشت‌ها؛ اشتغال به کار در وزارت امور خارجه؛ ساختار و نحوه کار این وزارتخانه؛ در سمت سفیر ایران در سازمان ملل متحد؛ نقش ایران در حل اختلاف بین پاکستان و هند در پایان جنگ ویتنام و برخی دیگر از اختلافات بینالمللی؛ دربارۀ اختلافات بین ایران و عراق در سازمان ملل متحد؛ دربارۀ تثبیت حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک؛ روابط ایران و چین؛ در باره شخصیت و شیوه رهبری محمدرضا شاه.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Fereidoun-Hoveyda-APt-I

درباره مصاحبه شونده