مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با حکمت، هرمز

خاطراتی از دوران کودکی و شروع فعالیت‌های سیاسی در ایران‌؛ خاطراتی از کنفدراسیون دانشجویان ایرانی؛ برنامه‌ها و ویژ‌گی‌های کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ ساختار و سازماندهی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌‌؛ دامنۀ وسعت کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌‌‌؛ فعل و انفعالات در سفارت ایران در آمریکا‌؛ واکنش دولت نسبت به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌‌؛ رابطۀ بین کنفدراسیون دانشجویان و جبهه ملی‌؛ رهبران کنفدراسیون دانشجویان‌؛ واکنش مسئولان آمریکایی نسبت به کنفدراسیون دانشجویان‌؛ برگشت به ایران‌؛ تدریس در دانشگاه‌های ایران‌؛ فضای سیاسی دانشگاه تهران در ماه‌های پیش و پس از انقلاب‌؛ مسایل و مشکلات روشنفکران کشور در دوران انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Hermoz-Hekmat-APt-I

درباره مصاحبه شونده