مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با هاشمی نژاد، سپهبد محسن

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

متن

hashemi-nejad_general

فهرست

فرماندهی گارد شاهنشاهی، وظایف لشگر گارد، شیوه فرماندهی شاه، وضع ارتش در زمان انقلاب، خلق و خوی شاه، بیماری شاه و تصمیم گیری او در دوران انقلاب

درباره مصاحبه شونده