مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با گودرزی، منوچهر

تبار خانوادگی و پیشینۀ تحصیلی؛ فعالیت‌های سازمان برنامه و بودجه؛ سابقۀ تشکیل شورای عالی اداری و اهداف آن؛ دوران نخست‌وزیری علی امینی و اسداله علم؛ نخست وزیری حسن منصور و کانون ترقی خواهان؛ شیوۀ انتخاب وزرا؛ نحوۀ کار ادارات دولتی؛ قانون استخدام کشوری و واکنش شاه به مخالفان آن؛ آموزش علوم اداری در ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰؛ تولیدات کشاورزی و کنترل قیمت‌ها؛ مسایل بخش کشاورزی؛ گسترش شهرسازی در ایران؛ دربارۀ توسعه بخش عمومی؛ خاطراتی از علی امینی، امیرعباس هویدا و والاحضرت اشرف؛ اشتغال در بخش خصوصی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

متن

Manouchehr-Goodarzi-APt-I Manouchehr-Goodarzi-BPt-II Manouchehr-Goodarzi-CPt-III_0 Manouchehr-Goodarzi-English

فهرست

۱۴۷ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده