مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با گرگین، ایرج

پیشینۀ تحصیلات و خاطراتی از دوران کودکی؛ فعالیت‌های سیاسی جوانان ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ جوانان و افکار متداول سیاسی‌؛ شرکت در رویدادهای سال ۱۳۳۲‌؛ عضویت در حزب توده‌؛ چگونگی عملکرد حزب توده‌؛ فعالیت‌های فرهنگی حزب توده‌؛ سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران‌‌؛ کشمکش بین سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران‌ و ساواک‌؛ ساختار سازمان رادیو و تلویزیون‌؛ برنامۀ کار و ترازنامه‌؛ سیاست‌های برنامه‌ریزی در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران‌‌؛ نظر شخصی دربارۀ شاه‌؛ خاطراتی از انقلاب سال ۱۳۵۷‌؛ پیامدهای انقلاب اسلامی در رادیو و تلویزیون ایران.‌

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

متن

Iraj-Gorgin-APt-I_0 Iraj-Gorgin-English_0

فهرست

۴۱ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده