مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با گلستان، شاهرخ

پیشینۀ تحصیلی و تبار خانوادگی؛ برنامۀ اصل ۴‌؛ آغاز کارهای سینمایی؛ گسترش امکانات تولید فیلم‌های مستند و خبری در ایران؛ کار در دفتر هنرهای زیبای وزارت فرهنگ و هنر؛ موانع اداری و سازمانی در راه فیلم‌سازی در ایران؛ ماهیت و ابعاد سانسور فیلم در ایران؛ دربارۀ جشن‌های هنر شیراز؛ فیلم‌برداری از مراسم رسمی و سفرهای خانوادۀ سلطنتی؛ هدف‌ها و دستاوردهای سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران؛ خاطراتی از دوران انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

متن

Sharokh-Golestan-APt-I Sharokh-Golestan-BPt-II Sharokh-Golestan-English

فهرست

۹۱ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده