مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با فرای، ریچارد

تحصیل در رشتۀ ایران شناسی؛ اولین خاطرات از ایران و از دانشگاه پهلوی؛ دربارۀ جشن‌های هنر شیراز؛ دگرگونی‌ها در فرهنگ و جامعۀ ایران؛ آثار و عوارض دلزدگی مردم ایران نسبت به حکومت؛ تاثیر سیاست‌های ایالات متحدۀ آمریکا در زندگی مردم ایران؛ ملاحظاتی دربارۀ فرهنگ عامه در شیراز؛ وضع مطالعات ایرانی در آمریکا پیش و پس از انقلاب.

قسمت 1

متن

Richard-FryeI

فهرست

۲۸ صفحه + زندگی نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده