مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با فاضلی، سپهبد محمد

پیشینه خانوادگی‌، ارتش ایران در دهه ۱۳۲۰‌، اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و نقش ارتش‌، بازسازی و نوسازی ارتش ایران پس از جنگ جهانی دوم‌، برنامه‌های ارتش برای دفاع از شمال ایران‌، دلایل ترک آرمین مایر (Armin Meyer)، سفیر آمریکا‌ در ایران‌، برنامه‌ریزی در ارتش‌، نقش نیرو‌های مسلح داخلی در سیاست و توسعۀ اقتصادی استان‌ها‌، تحصیلات نظامی در ایران‌، دلایل اصلی پیدایش و فعالیت‌های ستاد تدارکات ارتش شاهنشاهی ایران‌‌، مشکلات تهیه امکانات از بخش خصوصی‌، عملکرد دفتر نخست وزیری هویدا‌، خاطراتی از امیر عباس هویدا.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

متن

General Fazeli- pdf

درباره مصاحبه شونده