مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با دهقانی تفتی، اسقف حسن

خاطرات دوران کودکی‌‌، تبلیغات مذهبی در ایران‌، تاثیرات اجتماعی تبلیغات مذهبی‌، واکنش علما به تبلیغات مذهبی‌، تغییر مذهب به مسیحیت‌، خاطراتی از زندگی در آموزش افسران‌، مراسم عضویت به عنوان یک کشیش‌، فعالیت‌های کلیسای انجیلی در ایران‌، روابط بین کلیسا و دولت ایران‌، خاطراتی از جریانات انقلاب در ایران‌، تاثیر انقلاب بر فعالیت‌های کلیسا در ایران‌، خاطراتی از فعالیت‌های سیاسی دوران انقلاب‌، تجربه شخصی از انقلاب‌، درباره وضعیت گفت‌وگو بین مسیحیان و مسلمانان‌، مشکلات اقلیت‌های مذهبی و حقوق ‌آنان‌، درباره علی شریعتی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Osqof-Hasan-Dehqani-APt-I Osqof-Hasan-Dehqani-English

فهرست

۲۷ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده