مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با برومند، حیدرقلی

دربارۀ ساختار و فعالیت‌های حزب ایران‌ نوین، تاثیر حزب ایران نوین بر سیاست‌های ایران‌، عملکرد مجلس‌‌، نفوذ حزب در اصفهان‌، دلایل وقوع انقلاب‌، گفت‌وگو‌های مجلس دربارۀ ساواک در سال ‌۱۳۵۶‌، یاد‌‌آوری ملاقاتی با ارتشبد حسین فردوست در سال ۱۳۵۷‌، نخست وزیری شاپور بختیار و مجلس‌، رو در رو شدن با کمیته‌های انقلابی مجلس‌، زندانی شدن‌، بازجویی و محاکمه به دست نیروهای انقلابی‌، فرار از ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

Heydar-Qoli-Borumand-APt-I.pdf Heydar-Qoli-Borumand-English.pdf

فهرست

۴۶ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس.

درباره مصاحبه شونده