مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با بولستر، آرچی

خاطراتی از دوران کودکی‌‌‌ در ایران‌، عملکرد کنسول‌گری آمریکا در تبریز‌‌‌، وضعیت بخش کشاورزی در دهه ۱۳۳۰ و بعد از اصلاحات ارضی در دهه ۱۳۴۰‌، داوری دربارۀ انقلاب سفید در سال ۱۳۴۱‌، عملکرد سفارت آمریکا در تهران‌‌، دامنۀ جمع‌‌آوری اطلاعات از سوی سفارت آمریکا‌، گفتمان دربارۀ آینده سیاسی ایران در سفارت آمریکا‌، سفارت آمریکا و جبهه ملی‌، تماس سفارت با روحانیون در دهه ۱۳۴۰‌، رخدادهای سال‌های ۱۳۴۲- ‌۱۳۴۱‌، سیاست ‌آمریکا در مقابل ایران‌، ارزیابی عملکرد سازمان سیا در ایران‌، دربارۀ شاه و شیوه رهبری وی‌، دربارۀ نتیجه‌گیری‌های جیمز بیل ) James Bill) در کتاب «عقاب و شیر»(The Eagle and the Lion)‌، روابط استراتژیک ایران و آمریکا‌، سیاست‌گذاری‌های آمریکا دربارۀ ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

متن

Archie-Bolster-Vol-I Archie-Bolster-Vol-II Archie-Bolster-Vol-III Archie-Bolster-Vol-IV Archie-Bolster-Vol-V Archie-Bolster-Vol-VI Archie-Bolster-Vol-VII Archie-Bolster-Vol-VIII Archie-Bolster-Vol-X Archie-Bolster-Vol-XI Archie-Bolster-Vol-XII Archie-Bolster-Vol-VIIII

فهرست

۲۴۴ صفحه + زندگی نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده