مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با عظیمی، ارتشبد رضا

اهمیت مطالعه خردمندانه تاریخ‌؛ پیشینه خانوادگی و تحصیلی؛ داستان خدمت در ارتش و شرکت در نبردهای داخلی در لرستان، کردستان سال‌های ۱۲۹۱-۱۲۹۲ و بعد از جنگ جهانی دوم‌؛ شرکت در نبرد آذربایجان در کنار سپهبد احمد شاه بختی در سال ۱۳۲۴؛ داستان شرکت تیمور بختیار در رویدادهای مرداد سال ۱۳۳۲؛ در مقام رییس دادگاه نظامی برای رسیدگی به اتهام ارتشبد عبداله هدایت؛ ساختار و وظایف سرای نظامی‌؛ ساختار و اهداف وزارت جنگ؛ سازمان‌های وابسته به وزارت جنگ‌؛ سازمان اتکا‌؛ ایدئولوژی واهداف ارتش ایران‌؛ نقش شاه به عنوان فرمانده کل قوا؛ دربارۀ آخرین نخست‌وزیران شاه: امیرعباس هویدا، جمشید آموزگار، جعفر شریف امامی و غلامرضا ازهاری؛ توضیحی درباره محور دفاعی ارتش ایران در برابر رییس جمهور فرانسه شارل دوگل‌؛ نقش دفاعی گروه‌های غیرنظامی و پارتیزانی در مقابل حمله احتمالی شوروی‌؛ داستان فساد در ارتش؛ شخصیت شاه و دلایل دخالت وی در سیاست کشور.

قسمت 1

متن

Azimi-G-Reza-A-I Azimi-G-Reza-Eng

درباره مصاحبه شونده