مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با عصار، نصیر

ساختار و تاریخچه وزارت امور خارجه‌؛ روابط ایران و ترکیه‌؛ ساختار و فعالیت‌های «سنتو»‌؛ نقش حسین علا و احمد قوام در بحران آذربایجان‌؛ روابط بین ایران، عراق و پیمان الجزیره سال ۱۳۵۳‌، موضع اتحاد شوروی در برابر سنتو‌؛ روابط سنتو و اسراییل‌‌؛ ساختار و عملکرد سازمان اوقاف‌؛ عوامل اساسی وقوع انقلاب ۱۳۵۷.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

متن

Nasir-Assar-I- pdf Nasir-Assar-II- pdf Nasir-Assar-English- pdf

فهرست

۷۳ صفحه + شرح مختصر + زندگینامه + فهرست + عکس.

درباره مصاحبه شونده