مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با آشوری، داریوش

پیشینه تحصیلی‌؛ خاطراتی از همکاری در جنبش‌های سیاسی ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ فعالیت‌های جبهه ملی بعد از سال ۱۳۳۲‌؛ فعالیت‌‌های ادبی در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰‌؛ خاطراتی از همکاری با خلیل ملکی و نیروی سوم‌؛ رابطه بین رژیم و نیروهای مخالف‌؛ اولین و دومین کانون نویسندگان ایران‌؛ تیمسار ناصر مقدم و ویژگی‌های تفکر سیاسی در درون ساواک‌؛ برآوردی از فعالیت‌های سیاسی گروه‌های لیبرال و چپ در دهه ۱۳۴۰‌‌؛ متفکران ایرانی و انقلاب ۱۳۵۷.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Daryush-Ashuri-APt-I.pdf Daryush-Ashuri-English.pdf

درباره مصاحبه شونده