مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با آرنت، ریچارد

خاطراتی از اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در دهه ۱۳۴۰؛ ساختار و عملکرد سفارت ‌آمریکا در ایران‌؛ خاطراتی از دوران سفارت آرمین مِیِر و داگلاس مکارتر سوم؛ بحث دربارۀ فروش سلاح به ایران در دهه ۱۳۴۰‌؛ اثرگذاری شاه و دیگر مقامات بلندبالای سیاسی و فرهنگی‌؛ میزان آگاهی سفارت آمریکا از سیاست داخلی ایران‌؛ رابطه فرهنگی بین ایران و آمریکا‌؛ ترازنامۀ عملکرد USIA در ایران‌؛ دربارۀ وضعیت آموزش عالی در ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ برنامۀ فولبرایت در ایران‌؛ ویژگی‌های روابط ایران و آمریکا.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

متن

Richard-Ardnt-Ept-V.pdf Richard-Ardnt-Dpt-IV.pdf Richard-Ardnt-Cpt-III.pdf Richard-Ardnt-Bpt-II.pdf Richard-Ardnt-Apt-I.pdf Richard-Ardnt-Fpt-VI.pdf

فهرست

۱۷۹ صفحه + زندگینامه + فهرست.

درباره مصاحبه شونده