مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با امیر ارجمند، شاهرخ

خاطراتی از دوران کودکی و پیشینۀ خانوادگی؛ شرکت در تشکل‌های دانشجویی در آمریکا؛ برگشت به ایران و حرفۀ معلمی؛ محیط فکری دانشگاه‌ها در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰‌؛ ملاقات با ملکه فرح و پیوستن به دایره نزدیک دوستان وی؛ یادآوری فعالیت‌های دربار و ضیافت‌ها‌؛ شاه و ملکه به عنوان دوست و افرادی مستقل‌؛ انقلاب سال ۱۳۵۷‌؛ خاطراتی چند از خانوادۀ شاهنشاهی در تبعید‌؛ بیماری شاه و تاثیر آن بر اوضاع سیاسی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

درباره مصاحبه شونده