مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با احرار، احمد

سوابق تحصیلی و شروع فعالیت حرفه‌ای‌؛ مشکلات روزنامه‌نگاران قبل از انقلاب‌؛ سانسور‌؛ دولت و مطبوعات در دوران رژیم پهلوی‌؛ دولت و مطبوعات بعد از انقلاب‌؛ خمینی و بازرگان‌؛ خمینی و تیمور بختیار (۱۳۴۱- ۱۳۴۲)؛ شاپور بختیار و مطبوعات‌؛ سفر ژنرال هایزر به ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

متن

Ahmad-Ahrar-BPt-II Ahmad-Ahrar-APt-I Ahmad-Ahrar-English

فهرست

۸۱ صفحه + شرح مختصر + زندگینامه + فهرست

درباره مصاحبه شونده