tile

انتشارات سازمان زنان ایرانسازمان زنان ایران برای پیگیری وتحقق هدف اساسی خود که افزایش آگاهی های زنان ایران نسبت به آزادی ها و حقوق اساسی شان است به انتشار کتاب ها و رهنمودهائی پرداخته که به زبانی ساده معنا و اهمیت این آزادی ها و حقوق را تعریف کرده اند. برخی از این نشریه ها برای کمک به درک این مفاهیم از طرح ها و تصاویر ساده نیز بهره جسته اند. مروری بر این آثار می تواند در بارۀ روند  تاریخی جنبش زنان ایران در دوران پیش از انقلاب اسلامی آگاهی های تازه ای به علاقه مندان ارائه کند.