tile

سازمان زنان ایرانسازمان زنان ایران در سال 1345 تشکیل شد. مجمعی مرکب از 5000 تن از زنان ایران، که با تعلقات و پیشینه های گوناگون از سراسر ایران گرد هم آمده بودند، درپی گفت و گوها و تبادل نظرهای ممتد تشکیل این سازمان را تأیید کردند. شورای عالی انجمن زنان ایران، به ریاست عالیه شاهدخت اشرف پهلوی، یک گروهی مشورتی پنجاه نفره را مأمور تشکیل این مجمع کرده بود. رسالت و هدف نهائی سازمان زنان ایران آن گونه که در ماده اول اساسنامه آن آمده «ارتقاء سطح دانش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان ایران و افزایش آگاهی آنان نسبت به حقوقشان در خانواده و آزادی ها و مسئولیت هایشان در زندگی اجتماعی و اقتصادی است.» در ماده دوم همین اساسنامه تأئید شده است که: «به منظور دستیابی به اهداف یادشده، سازمان زنان ایران مسئولیت های زیر را بر عهده می گیرد: دفاع از حقوق خانوادگی و اجتماعی زنان برای تأمین برابری کامل آنان در اجتماع و در برابر قانون.» دریک دوران 12 ساله، سازمان زنان ایران به یکی از مؤثّرترین عوامل دگرگونی مقام زن در جوامع رو به رشد تبدیل شد. برای آگاهی بیشتر در باره این سازمان رجوع کنید به: