tile

کتاب راهنمای ایرانکتاب راهنمای ایران به انگلیسی برای دانش آموزان ایرانی و غیر ایرانی و نیز دبیران دبیرستان در خارج از ایران به زبان انگلیسی تدوین شده است. این کتاب را در اینجا بخوانید: Iran: A Pre-Collegiate Handbook