tile

فرم سفارش 

 

برای سفارش کتاب یا نشریه از آدرس ها یا شماره های زیر استفاده کنید:

Foundation for Iranian Studies
4343Montgomery Avenue, Suite:200

Bethesda, MD 
20814 

USA
 
Tel.: (301) 657-1990
Fax: (301) 657-1983

 

 

 بهای سفارش های خود را می توانید با چک یا حواله بانکی بپردازید. از پذیرش وجه نقد یا کارت اعتباری معذوریم.

 

 - چک خود را در وجه عنوان زیر بنویسید:

   The Foundation of Iranian Studies

 

 - مشخصات نشریه یا کتاب:


- بها


 - جمع 


 - مالیات 


- سایر


 - جمع کل

 

 -امضای سفارش دهنده و تاریخ

-  لطفا این برگ سفارش را همراه درخواست خود بفرستید.