tile

ایزدی، علی

Oral History Interview

Interviewer
شیرین سمیعی
Place
لوزان، سویس
Date
آوریل ۱۹۸۴
Condition
باز
Language
Persian
Content
۱۹ صفحه + خلاصه + زندگی نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
پیشخدمت شخصی رضا شاه و محمدرضا شاه‌؛ رئیس دفتر اشرف پهلوی.
Abstract
پیشینۀ شخصی و خدمت در دربار‌؛ خصوصیات شخصی و شیوه رهبری رضا شاه‌؛ شفاعت محمدرضا شاه از رضا شاه دربارۀ محمد مصدق‌؛ دسیسۀ عبدالحسین تیمورتاش و سردار اسعد بختیاری بر علیه رضا شاه‌؛ زندگی رضا شاه در تبعید‌؛ ایران در دوران وقایع ۱۳۳۲‌؛ خاطراتی از اشرف پهلوی‌؛ ساختار دربار شاهنشاهی در دوران سلطنت محمدرضا شاه‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.