tile

اروین، جان

Oral History Interview

Interviewer
ویلیام بر
Place
نیویورک
Date
۲۰ ژوئن ۱۹۸۸ و ۵ مه ۱۹۸۹
Condition
باز
Language
English
Content
۵۱ صفحه + زندگی نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
مشاور وزیر دفاع و مشاور وزیر امور خارجه در کابینۀ آیزنهاور‌ (۱۳۳۹- ۱۳۳۷).
Abstract
سیاست‌های دولت آیزنهاور دربارۀ ایران‌؛ نگرانی‌های ژئوپلیتیکی دولت آیزنهاور‌‌؛ اهمیت تاسیس و عملکرد ‌سنتو؛ آغاز توافقات امنیتی با آمریکا‌؛ سیاست آمریکا دربارۀ ایران در دوران دولت آیزنهاور‌؛ روابط بین دولت آمریکا و شاه‌؛ ارزیابی سیاست‌های آمریکا در ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ اوپک و نقش ایران در افزایش قیمت نفت‌؛ سیاست آمریکا در مقابل ایران در دوران نیکسون‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.