tile

شرایط دریافت جایزه بهترین رساله دکترا در رشته ایرانشناسیعلاقه مندان به شرکت در این مسابقه باید رساله پذیرفته شده خود را در دونسخه، همراه با نامه رسمی دانشگاه مبنی بر پذیرفته شدن رساله، و نیز توصیه نامه مشاور علمی خود در دانشگاه، به آدرس بنیاد مطالعات ایران بفرستند. - مهلت دریافت رساله ها اول ماه اوت هر سال است و نام برنده یا برندگان جایزه در ماه اکتبر همانسال اعلام خواهد شد؛ - بنیاد مطالعات ایران می تواند حد اکثر دو رساله دیگر را نیز به عنوان رساله های ممتاز سال معرفی کند. - تصمیم کمیته داوری رساله ها در گزینش بهترین رساله سال مبتنی بر ضوابطی است که از سوی هیئت امنای بنیاد مطالعات ایران تعیین شده است از آن جمله: کمک به ارتقاء کیفیت مطالعات ایرانشناسی، نوآوری در رهیافت پژوهشی، روشنی ابعاد مسئله، شالوده نظری، استحکام متدولوژیک، کیفیت منابع و پژوهش های میدانی، توانائی در همخوان ساختن نظریه، متدولوژی و داده ها، حساسیت به ظرایف زبانی، توجه به جزئیات و نحوه تنظیم مطالب.

Foundation for Iranian Studies

4343 Montgomery Avenue

Bethesda, MD 20814

USA