tile

گاهنامه درباراین بخش هنوز در مرحله تکمیل است و پس از آماده شدن اطلاعات گسترده ای در باره فعالیت های رسمی روزانه رضا شاه و محمدرضاشاه پهلوی در دسترس مورخان قرار خواهد داد.