tile

تاریخ شفاهیاز هدف هاي نخستين بنياد کمک به جمع آوري و حفظ اسناد و مدارک مربوط به تاريخ معاصر ايران بوده است. متاسفانه، به ويژه در سال هاي نخست پس از انقلاب، بسياري از اسناد و مدارک دست اول مربوط به اين دوره از میان رفت، و شماری بسيار از کساني که نقشي عمده در شکل گرفتن رويدادهاي عمده معاصر داشتند پيش از آن که فرصت نگارش يا ضبط خاطراتشان به دست آید درگدشتند و آگاهي ها و داده هاي دست اوّلي را که مي توانست به روشن تر شدن دگرگوني هاي سياسي و اجتماعي تاريخ معاصر ايران کمکي شايان کند به خاک سپردند. از همين رو، گردآوري خاطرات شخصيت‌هاي سياسي و دولت‌مردان دوران گذشته، روشنفکران، ارتشيان، پيشگامان جنبش آزادي زنان و فعّالان مخالف رژيم پيشين، و نيزبرخي از پژوهشگران و ديپلمات‌هاي خارجي، از طريق مصاحبه شفاهي، از جمله اولويت هاي بنياد شد. کار بنیاد برای ایجاد مجموعه ای از تاریخ شفاهی معاصر ایران به زبان فارسی، که با همکاری دانشگاه کلمبیا در نیویورک و انجمن تاریخ شفاهی ایالات متحد آمریکا و بر پایه معیارها و ضوابط علمی بنیان یافت و همچنان نیز ادامه دارد، کاری بی سابقه بود. این مجموعه در حال حاضر شامل يکصدو هشتاد مصاحبه در زمينه هاي گوناگون است از جمله دگرگوني ها در نظام آموزش و پرورش، اهداف و سياست‌هاي اقتصادي و مسائل مربوط به رشد و توسعه و نوآوري، رويدادهاي عمده اجتماعي و سياسي، نهادهاي دولتي و انتخابي تصميم گيري، سياست خارجي، جنبش زنان، اصلاحات ارضي و انقلاب اسلامی. کاتالوگ مصاحبه های ضبط شده در این مجموعه که شامل نام مصاحبه شوندگان و فهرستي از نام ها و رويدادها و موضوع هاي عمده مطرح شده در اين مصاحبه هاست، در سال 1370 به کوشش غلامرضا افخمی و ولی رضا نصر به‌زبان‌انگليسي‌باعنوان

The Oral History Collection of the Foundation for Iranian Studies

منتشر شده است.