tile

شمارۀ ٢، بهار ۱۳۷۲ 

سال یازدهم شمارۀ ٢، بهار ۱۳۷۲

ویژه

تجدد در ایران

با همکاری ویدا و جمشید بهنام

پیشگفتار

مقاله‌ها:

  •  رضا مقتدر: دوران صد سالۀ تجدد در شهرسازی و معماری ایران
  • شاهرخ مسکوب: «مریم ناکام» عشقی و «عشق کامروای» نظامی و خواجو

بررسی و نقد کتاب :

  • عبدالمعبودانصاری کدکنی: پژوهشی دربارۀ مهاجرت و پناهندگی
  • حسن کامشاد: نقدی بر ترجمۀ ملیت و زبان
  • ولی احمدی: نمونه‌های شعر امروز افغانستان