tile

ایران نامه 

ايران نامه، که فصلنامه ای تحقيقاتی است، از پائيز ١٣٦١ تا زمستان ۱۳۹۴، با همکاری گروهی از پژوهشگران، نويسندگان و استادان صاحبنظر ايرانی و خارجی، هر سال در چهار شماره منتشر شده است. هدف اصلی این نشریه آشنا کردن خوانندگان خود با تازه ترين دستاوردهای پژوهشی محققان و ايرانشناسان و با آثار و انديشه های نويسندگان سرشناس ايرانی بوده است. توجه اصلی ایران نامه در سال های نخست انتشار، بر ادب و زبان فارسی و تاريخ فرهنگ و تمدن ايران بود و از همين رو شماره‌های ويژه‌ای از آن به زندگی و آثار برخی از شاعران، متفکران و نويسندگان پرآوازه ايرانی اختصاص يافت. در سال های اخير ايران نامه، ضمن ادامه انتشار آثار تحقيقی تازه در باره ادب ايران، به آثار پژوهشگران درباره روندها، دگرگونی ها و پديده های عمده جامعه معاصر ايران روي آورده و به انتشار شماره های ويژه ای در اين زمينه ها نيز توفيق يافته است. هر شماره ايران نامه علاوه بر مقاله های تحقيقی، شامل گزيده هايی از خاطرات و اسناد تاريخی، نقد و بررسی کتاب و خلاصه ی هريک از مقاله ها به زبان انگليسی است. در آخرين شماره هر سال و در پايان هر دوره ده ساله نيز فهرستی الفبائی از نام نويسندگان و منتقدان و عنوان نوشته های آنان در ایران نامه منتشر شده است.

 

برای دستیابی به شماره های پیشین کلیک

 

برای شماره های ویژه کلیک

 

برای آخرین شماره:

http://irannameh.org/index.php/journal/index   

                                                                         

اطلاعیه در باره ی توقف انتشار ایران نامه :

 

Iran Nameh Closure Announcement.pdf