ایران شناسی 

 هیأت امنای بنیاد مطالعات ایران سپاسگزار است از استاد جلال متینی، نخستین سردبیر نشریۀ ایران نامه (1988- 1982)، که از سر لطف نشریۀ ایران شناسی را در سایت بنیاد مطالعات ایران قرار داده است. دکتر متینی در زمستان سال 1989 نشریۀ ایران شناسی را پایه گذاشت و مدیریت و سردبیری آن را برعهده گرفت و بی کمترین وقفه ای آن را از شمارۀ نخستین، (بهار 1989)، تا آخرین شمارۀ آن، جلد 27، شمارۀ 4 (زمستان 2016) منتشر کرد.         

این ارزنده ترین هدیه ای است که یک پژوهشگر همکار ما می توانست به بنیاد مطالعات ایران اعطا کند. 

 

سال بیست وهفتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴سال بیست وهفتم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴

سال بیست وهفتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴ / سال بیست وهفتم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴

سال بیست وششم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳سال بیست وششم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۳

سال بیست وششم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۳سال بیست وششم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۳

سال بیست وپنجم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲سال بیست وپنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲

سال بیست وپنجم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲سال بیست وپنجم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۲

سال بیست وچهارم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱سال بیست وچهارم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱

سال بیست وچهارم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱سال بیست وچهارم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱

سال بیست وسوم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰سال بیست وسوم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۰

سال بیست وسوم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰سال بیست وسوم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۰

سال بیست ودوم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۹سال بیست ودوم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۹

سال بیست ودوم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹سال بیست ودوم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۹

سال بیست ویکم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۸ / سال بیست ویکم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۸

سال بیست ویکم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۸سال بیست ویکم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۸

سال بیستم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۷سال بیستم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۷

سال بیستم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۷سال بیستم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۷

سال نوزدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۶سال نوزدهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۶

سال نوزدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۶سال نوزدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۶

سال هجدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۵سال هجدهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۵

سال هجدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۵سال هجدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۵

سال هفدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۴سال هفدهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۴

سال هفدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۴سال هفدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۴

سال شانزدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۳سال شانزدهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۳

سال شانزدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۳سال شانزدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۳

سال پانزدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۲سال پانزدهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۲

سال پانزدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۲سال پانزدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۲

سال چهاردهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۱سال چهاردهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۱

سال چهاردهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۱سال چهاردهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۱

سال سیزدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۰سال سیزدهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۰

سال سیزدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۰سال سیزدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۰

سال دوازدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۹سال دوازدهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۹

سال دوازدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۹سال دوازدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۹

سال یازدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۸سال یازدهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۸

سال یازدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۸سال یازدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۸

سال دهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۷سال دهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۷

سال دهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۷سال دهم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۷

سال نهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۶سال نهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۶

سال نهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۶سال نهم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۶

سال هشتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۵سال هشتم، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۵

سال هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۵سال هشتم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۵

سال هفتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۴سال هفتم، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۴

سال هفتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۴سال هفتم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۴

سال ششم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۳سال ششم، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۳

سال ششم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۳سال ششم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۳

سال پنجم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۲سال پنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۲

سال پنجم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۲سال پنجم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۲

سال چهارم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۱سال چهارم، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۱

سال چهارم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۱سال چهارم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۱

سال سوم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۰سال سوم، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۰

سال سوم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۰سال سوم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۰

سال دوم، شماره ۴، زمستان ۱۳۶۹سال دوم، شماره ۳، پاییز ۱۳۶۹

سال دوم، شماره ۲، تابستان ۱۳۶۹سال دوم، شماره ۱، بهار ۱۳۶۹

سال اول، شماره ۴، زمستان ۱۳۶۸سال اول، شماره ۳، پاییز ۱۳۶۸

سال اول، شماره ۲، تابستان ۱۳۶۸سال اول، شماره ۱، بهار ۱۳۶۸