tile

Title

legislatureAbasalti-Mirhashem, Pari

Bahar, Habib

Bani-Ahmad, Ahmad

Borumand, Heydarqoli

Dowlatshahi, Mehrangiz

Ebtehaj-Sami`i, Nayyereh

Heshmati, Kambiz

Jafrudi, Kazem (Senate)

Jandaqi, Mozaffar

Mesbahzadeh, Mostafa (Senate)

Moayyed-Sabeti, Ali (Senate)

Mohi, Malektaj

Rambod, Holaku

Rashti, Mohammad Ali

Varahram, General Karim (Senate)

Yar-Afshar, Parviz (Senate)

Ziyai, Taher (Senate)

Zolfaqari, Naser