tile

تیموریانهجوم تاتار

هنوز کشور ايران از آسيب و گزند خونخواران مغول نياسوده بود که بلايي ديگر بر مردم اين سرزمين فرود آمد و آن هجوم و کُشتار تيمور بود.

درآخر دوره ايلخانيان کار کشور پريشان شده بود. شاه مغول قدرتي نداشت. در هر استان امير گردنکشي کرده و دستگاه سلطنت براي خود چيده بود. اين شاهان يا اميران محلي پيوسته با هم در زد و خورد بودند و پيکارهاي پياپي ايشان را ناتوان کرده و مردمان را به جان آورده بود.

اين وضع سبب شد که چون اميرتيمور گورگان به ايران تاخت هيچ نيرويي نبود که پيش او پايداري کند.

امير تيمور

تيمور از نژاد مغول بود و نياکانش با پدران چنگيز خويشاويند بودند. چون در آغاز جواني پدرش درگذشت تيمور به خدمت اميران محلي درآمد و کم‌کم قدرتي يافت و برولايت ماوراء النهر تا کنار رود جيحون فرمانروا شد. تيمور چهل و پنج ساله بود که نخستين بار به خراسان تاخت و شهرهاي آن سرزمين را غارت کرد و بيشتر مردمانش را کُشت و سپس به سمرقند برگشت. پس از آن چند بار ديگر امير تيمور به ايران لشکر کشيد و همه جا کُشتار و ويراني بسيار کرد. شاهان و اميران محلي يا فرمان او راپذيرفتند يا شکست خوردند و کُشته شدند.

سلطان احمد جلايري در آذربايجان از پيش سپاهيان خونريز او گريخت و سراسر آن استان به دست تيمور افتاد. سپس تيمور با لشکريانش از رود ارس گذشت و قفقاز و گرجستان را گرفت و از آنجا به آسياي صغير رفت و قسمت بزرگي از آن سرزمين را تسخير کرد.خاندان شاهي مظفريان در فارس به دست او برافتاد و همه افراد آن خاندان کُشته شدند. تيمور کشور ايران و سراسر آسياي ميانه و آسياي غربي را تسخير کرد و همه جا با سنگدلي و بي رحمي مردمان را کُُشت و مال ايشان را غارت کرد و از شهرهاي آباد جز ويرانه هايي برجا نگذاشت.

چون تيمور در آغاز جواني که هنوز کارش بالا نگرفته بود با دختر يکي از اميران ترکستان ازدواج کرده بود به «تيمور گورکان» يعني «تيمور داماد» مشهور شد.

اين امير خونريز کشورگشا را «تيمور لنگ» نيز مي خوانند، زيرا که در آغاز کار هنگامي که به سيستان حمله کرده بود در جنگ زخمي خورد که پاي چپش از آن لنگ شد.

سرانجام در سال 807 اميرتيمور پس از آنکه سراسر ايران و کشورهاي همسايه آن را به خاک و خون کشيده بود در هفتاد سالگي درگذشت. مقبره اميرتيمور در شهر سمرقند که پايتخت او بود قرار دارد و به "گورامير" معروف است.

تيمور به خلافت چنگيز مسلمان بود و در شهرهايي که مي گرفت هنرمندان و صنعتگران و معماران زبردست را جمع مي کرد و به پايتخت خود يعني سمرقند مي فرستاد تا درآنجا عمارت هاي خوب بسازند و شهر را آباد کنند. پس از مرگ تيمور پسران و نوادگانش با هم بر سر سلطنت به زد و خورد پرداختند و آخر پسر چهارم او که شاهرخ نام داشت به شاهي نشست.

شاهرخ

شاهرخ 43 سال سلطنت کرد و آخر در سال 850 درگذشت. اين پادشاه کوشيد که همه ويراني هاي پدرش را جبران کند و به آبادي شهرها پرداخت و دانشمندان و سخنوران و هنرمندان را گرامي داشت و شهر هرات که پايتخت او بود مرکز دانش و هنر شد.

زن شاهرخ که گوهر شاد نام داشت نيز زني دانا و دين دار بود و مسجد بزرگ "گوهرشاد" در مشهد از او به يادگار مانده است.

پسران شاهرخ هم به علم و ادبيات علاقه بسيار داشتند. يکي از ايشان که نامش "بايسنقر" بود و در استرآباد حکومت مي کرد گروهي از دانشمندان و شاعران و نقاشان و خوشنويسان را در دربار خود جمع آورده بود. اين شاهزاده که خود دانشمند و با هنر بود فرمان داد تا از شاهنامه فردوسي نسخه هاي گرانبها و زيبا ترتيب دادند و در آنها نقاشي هاي بسيار خوب کردند و مقدمه اي در شرح حال فردوسي و چگونگي سرودن آن کتاب نوشتند.

الغ بيک

پس از شاهرخ پسرش الغ بيک شاه شد و او که به رياضيات و نجوم علاقه بسيار داشت فرمان داد تا در شهر سمرقند رصدخانه بزرگي ساختند و منجمان دانشمند را به تأليف کتاب هاي رياضي و نجوم مأمور کرد. الغ بيک در سال 853 کشته شد.

شاهان ديگر تيموري

پس از مرگ الغ بيک پسران و جانشينان او به دعوي سلطنت برخاستند و با هم به نزاع پرداختند و کار خاندان تيموري سست شد و قسمت بزرگي ازولايت هايي که زير فرمان داشتند از دست ابشان بيرون رفت.

سلطان حسين بايقرا

از جمله شاهزادگان تيموري که در دانش پروري و هنر دوستي شهرت بسيار داشتند سلطان حسين بايقرا را بايد نام برد. اين شاهزاده چندي در استرآباد و مازندران فرمانروا بود و سرانجام به هرات که پايتخت جانشينان تيمور بود تاخت و آن شهر را گرفت و تاج شاهي بر سرگذاشت.

سلطان خسين بايقرا بيش از شاهان ديگر تيموري به هم صحبتي دانشمندان و سخنوران و هنرمندان مايل بود و دربارش در هرات مجمع اهل دانش و هنر شد. وزيري داشت به نام اميرعلي شيرنوايي که خود به دو زبان فارسي و ترکي شعر مي گفت و شاعران و دانشمندان را گرامي مي داشت. جامي شاعر بزرگ اين روزگار نزد اين سلطان و وزيرش بسيار محترم بود. بهزاد نقاش هم در دربار اين شاه بسر مي برد.

سرانجام سلطان حسين بايقرا در سال 911 هجري درگذشت و دستگاه سلطنت فرزندان تيمور که به خلاف خود او مردمي آبادکننده و با ذوق و دانش پرور بودند برچيده شد.

ترکمانان قراقويونلو

اين طايفه يکي از قبيله هاي ترکمان بودند که از شمال بحرخزر به قفقاز و آذربايجان آمده درآنجا اقامت کرده بودند و رئيس ايشان در خدمت پادشاهان جلايري بسر مي برد.

اينان چون شکل گوسفند سياهي بر پرچم خود نقش مي کردند قراقويونلو ناميده شدند، يعني صاحب گوسفند سياه.

قرايوسف که رئيس قرقويونلو بود از سال 792 درآذربايجان استقلال يافت و شهر تبريز را پايتخت خود قرار داد و چند بار با امير تيمور گورگان جنگ کرد و شکست خورد و به مصر گريخت.

پس از مرگ تيمور باز قرايوسف به آذربايجان آمد و جانشين تيمور را شکست داد و آذربايجان و سلطانيه و قزوين را گرفت و در سال 823 درگذشت. يکي از پسران قرايوسف که جهانشاه نام داشت به شاهرخ تيموري پيوست و گذشته از آذربايجان ناحيه مرکزي ايران و فارس و کرمان را هم زير فرمان درآورد. جهانشاه که با آخرين پادشاه تيموري معاصر بود جز خراسان و کناره هاي درياي خور بر سراسر ايران سلطنت مي کرد اما آخر از اوزون حسن آق قويونلو شکست خورد و کشته شد.

مسجد کبود تبريز از بناهاي جهانشاه است. (872).

ترکمنان آق قويونلو

يکي ديگر از طايفه هاي ترکمن به "آق قويونلو" يعني «دارنده گوسفند سفيد» معروف است زيرا اينان نيز شکل گوسفند سفيدي بر پرچم خود نقش مي کردند. اين طايفه هم در شمال کشور عراق امروزي مسکن داشتند سران ايشان درخدمت امير تيمور درآمدند و از جانب او به حکومت شهر "ديار بکر" گماشته شدند. بزرگترين امير اين خاندان «اوزون حسن» نام داشت که معني آن «حسن دراز» است. اوزون حسن پس از آنکه با جهانشاه قراقويونلو جنگ کرد و او را شکست داد عراق و آذربايجان را گرفت و شهر بغداد را محاصره کرد و در جنگي که ميان او و ابوسعيد آخرين پادشاه تيموري درگرفت ابوسعيد کشته شد و اوزون حسن بر سراسر ايران فرمانروا گرديد. در زمان او ميان کشور ايران و عثماني جنگي سخت درگرفت و يک بار اوزون حسن و بار ديگر عثمانيان فاتح شدند. اوزون حسن در سال 882 درگذشت.

جانشينان اوزون حسن با هم زد و خورد کردند و ضعيف شدند و آخر اين سلسله به دست ساه اسماعيل صفوي برافتاد.