tile

PhD Award 1385جایزه بهترين رسالۀ دکترای سال 1385

بنیاد مطالعات ایران هرسال براساس ضوابطی که هیئت امنای بنیاد تعیین کرده است به مؤلف بهترین رساله دکترا در یکی از رشته های مطالعات ایرانشناسی جایزه ای اعطا می کند. در سال تحصیلی 1385، این جائزه به «در جست وجوی جای خود در گذشته؛ هویت و قومیت در اسلام،» رسالۀ دکترای خانم سارا بوئن ساوانت (Sarah Boen Savant) از دانشگاه هاروارد تعلّق گرفت. کمیتۀ بررسی رساله های بنیاد مطالعات ایران رساله دکترساوانت را موثر در گسترش افق مطالعات ایرانی شناخت و آن را به خاطر ویژگی های پژوهشی و علمی آن ستود از آن جمله:

دقت در بیان و توضیح مبانی نظری و روش شناختی رساله؛. . . موفقیت مؤلف در گردآوری و تلفیق کارآی منابع اولیه و ثانوی از چند زبان؛. . . بررسی و تبیین ژرف و جامعِ نقش قومیت و هویت در پایگیری و رشد اسلام در ایران؛. . . ارائۀ تحلیلی مبسوط از شیوه های انطباق و درون سازی ارزش های اسلامی براساس سنت های ایران پیش از اسلام، و بهره جوئی خلّاق از تاریخ، جامعه شناسی، و معرفت شناسی برای بررسی ارتباط فرهنگ و دین.